Archief

Archive for september, 2012

Samen wonen houdt ouderen beter

19 september 2012 Plaats een reactie

Dementerende bewoners in woonzorgcentrum Onze Stede van stichting tanteLouise-Vivensis kunnen dankzij een domotica-oplossing in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Het project Leefcirkels is aangemeld voor de Spider Award 2012. Meer lezen…

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Chat werkt met jongeren om hun depressie te verbeteren

19 september 2012 Plaats een reactie

De chat behandeling op PratenOnline.nl is effectief in het verminderen van depressieve klachten bij jongeren. Dat blijkt uit door het Trimbos-instituut uitgevoerd onderzoek.

Op PratenOnline.nl kunnen jongeren van 12 t/m 22 jaar anoniem chatten met een professionele hulpverlener over hun depressieve klachten. In Nederland heeft 4% van de 12-18 jarigen en 7% van 18-25 jarigen last van depressieve klachten. Dat heeft invloed op schoolprestaties, middelengebruik en sociaal functioneren. De hulpverlener helpt de jongere om met behulp van Oplossingsgerichte Therapie aan zijn of haar problemen te werken. Sinds de start in 2004 hebben jaarlijks gemiddeld 500 jongeren deze behandeling gevolgd.

Is de behandeling effectief? Het Trimbos-instituut  onderzocht of deze chat behandeling effectief is om depressieve klachten te verminderen. Aan het onderzoek namen 263 jongeren deel. Via loting werd bepaald of ze direct konden starten met de chat behandeling of eerst op een wachtlijst kwamen. De jongeren op de wachtlijst konden na 5 maanden alsnog gebruikmaken van de chat behandeling. Met vragenlijsten werd gemeten hoe het met de jongeren ging.

Vermindering Een vermindering van depressieve klachten werd na 9 weken bij beide groepen geconstateerd, maar de jongeren die mochten chatten hadden minder depressieve klachten dan de jongeren op de wachtlijst. Na 4.5 maand was dit verschil groter geworden en waren de klachten sterker afgenomen bij de chat groep dan bij de wachtlijst groep. Uit een meting na 7.5 maanden bij de chat groep werd duidelijk dat op de iets langere termijn de depressieve klachten nog verder zijn afgenomen.

Tevredenheid Ook werd gekeken of jongeren door de behandeling meer tevreden waren over acceptatie door anderen, vriendschappen, zelfwaardering, uiterlijk, ondernemen van activiteiten en prestaties in studie en sport. Ook hier had de chat groep een beter resultaat. Na 9 weken en 4.5 maand waren ze hierin gemiddeld meer vooruit gegaan dan de wachtlijst groep, hoewel in bescheiden mate. De meeste verandering was te zien in een toegenomen zelfwaardering. De waardering van hun prestaties op school, prestaties in sport, het aantal hechte vriendschappen en hun uiterlijk waren het minst veranderd.

Leeftijd deelnemers PratenOnline.nl is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 22 jaar. Aan het onderzoek namen vooral jongeren van 18 t/m 22 jaar deel. Doorgaans wordt de behandeling van PratenOnline.nl door 12 t/m 17 jarigen goed benut (60 % heeft deze leeftijd). Voor onderzoek bij deze leeftijdsgroep is echter toestemming van beide ouders nodig en jongeren haken daarom af. Er zijn wel aanwijzingen dat het ook voor hen werkt: anonieme gegevens van PratenOnline van deelnemers die een chatbehandeling afrondden, laten zien dat de depressieve klachten bij 12 t/m 17 jarigen even sterk afnamen als bij 18 t/m 22 jarigen.

Het onderzoek is uitgevoerd met financiering vanuit het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd.
Meer informatie: Jeannet Kramer    jkramer@trimbos.nl

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Mindfulness therapie effectief tegen depressieve restklachten

19 september 2012 Plaats een reactie

Ook mensen met slechts één of twee depressieve episodes achter de rug kunnen baat hebben bij Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit Maastricht, dat vandaag (donderdag 9 augustus) is gepubliceerd in het British Journal of Psychiatry.
Eerdere studies hebben uitgewezen dat MBCT vooral effectief is bij patiënten die in het verleden drie of meer ernstige depressies doormaakten. Depressieonderzoekers richtten zich tot nu toe dan ook vooral op deze patiëntengroep.
Aan deze studie, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Maastricht onder leiding van dr. Marieke Wichers, namen 130 volwassenen deel. Alle deelnemers hadden één of meer depressieve episodes doorgemaakt en ondervonden nog altijd restsymptomen zoals vermoeidheid, angst, stemmingsproblemen en slapeloosheid, die in het algemeen gerelateerd zijn een hoger terugvalrisico. Van de 130 deelnemers hadden er 71 één of twee depressieve episodes doorgemaakt, de overige 59 drie of meer.
De deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee groepen. De eerste groep met 64 patiënten ontving acht wekelijkse MBCT trainingssessies van ervaren begeleiders. De sessies bestonden uit meditatie onder begeleiding, bewustwordingsoefeningen en groepsgesprekken. Aanvullend op de groepssessies kregen de deelnemers dagelijkse huiswerkoefeningen van dertig tot zestig minuten mee en een CD met oefeningen. De andere groep werd op een wachtlijst geplaatst voor behandeling en diende als controlegroep.
De onderzoekers vonden dat na MBCT de restsymptomen significant verminderden, waardoor hun kwaliteit van leven verbeterde. Gemiddeld waren de symptomen in de MBCT groep met 35% verminderd, tegenover 10% in de controlegroep.
Een belangrijk resultaat van de studie was dat de onderzoekers geen groter effect van MBCT vonden bij de patiënten met drie of meer depressieve episodes, in tegenstelling tot resultaten uit eerdere onderzoeken.
Dr. Nicole Geschwind, eerste auteur en coördinator van de studie, tegenwoordig werkzaam aan de KU Leuven: “Onze studie laat zien dat MBCT blijvend effectief is in het reduceren van depressieve symptomen, ook bij mensen met slechts één of twee depressieve episodes. Op basis van deze studie pleiten wij ervoor om MBCT als terugvalpreventie niet te beperken tot patiënten met drie of meer depressies achter de rug, zoals dat veelal nog gedaan wordt. Nader onderzoek is nodig om onze afwijkende resultaten te bevestigen. Tot die tijd zou de huidige restrictie voor patiënten met drie of meer depressieve episodes opnieuw bekeken moeten worden.”

Editie NL besteedde in hun uitzending op 9 augustus aandacht aan dit onderzoek, klik hier om dit te bekijken.

Publicatie: Geschwind, N., Peeters, F., Huibers, M., Van Os, J., & Wichers, M. (2012). Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in relation to prior history of depression: Randomized controlled trial. British Journal of Psychiatry. doi: 10.1192/bjp.bp.111.104851

bron: maastricht university

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Thuiswonen blijven bevorderen: AAL

18 september 2012 Plaats een reactie

Het Ambient Assisted Living (AAL) Forum is een Europese conferentie en wordt dit jaar in Nederland gehouden van 24 t/m 27 september. Deze jaarlijkse conferentie gaat over slimme ICT oplossingen en diensten om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

 

In samenwerking met Avans Hogeschool Tilburg zullen studenten van het Lectoraat Architecture in Health op eigen wijze verslagleggen. Met tablets zullen ze een eigen interpretatie geven van de technologische oplossingen die op de conferentie worden gepresenteerd.

www.aal-europe.eu

Categorieën:Uncategorized Tags:

Toolkit voor mantelzorgers

18 september 2012 Plaats een reactie

Handig voor ABVC leden:

Deze toolkit is bestemd voor zorgprofessionals werkzaam in de ouderenzorg. Het stappenplan is bestemd voor HBO-V opgeleide verpleegkundigen werkzaam in de eerstelijns ouderenzorg. Maar ook andere zorgprofessionals kunnen de stappenplannen toepassen.

De toolkit mantelzorg heeft tot doel:

  • om overbelasting bij een mantelzorger vast te stellen
  • de vastgestelde zorglast bij de mantelzorger te reduceren en de draagkracht vergroten

Volgens de definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is mantelzorg: ‘de hulp bij het dagelijks functioneren, die vrijwillig en onbetaald wordt verleend aan personen uit het sociale netwerk die – door welke oorzaak dan ook – vrij ernstige fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen hebben’.

Mantelzorgers moeten onderscheiden worden van vrijwilligers. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) voor een persoon en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen.

Overbelasting van de mantelzorger

Het is bekend dat het verlenen van hulp op den duur kan leiden tot een zware (fysieke, psychische of tijd) belasting van de mantelzorger. Mantelzorgers ervaren dan dat de zorg teveel op hun schouders komt te rusten, dat hun zelfstandigheid in de knel raakt en dat de zorgverlening ten koste gaat van hun gezondheid en conflicten oplevert op het werk of in de thuissituatie. Op dat moment is vaak sprake van overbelasting van de mantelzorger.

De stijging van het aantal overbelaste mantelzorgers hangt deels samen met de toenemende nadruk van het overheidsbeleid op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Bovendien is er sprake van extramuralisering: steeds meer mensen met intensievere hulp worden thuis verzorgd. Dit legt een grotere druk op mantelzorgers.

Signalering van overbelasting van de mantelzorger in de eerste en tweede lijn gebeurt met behulp van de CarerQol vragenlijst en een VAS-score voor ervaren belasting van de mantelzorger.

Diagnostiek

Na het screenen op overbelasting van de mantelzorger wordt in kaart gebracht:

  • Wat een mantelzorger aan zorg verleent, hoeveel tijd aan verschillende taken wordt besteed.
  • Wat een mantelzorger als belastend ervaart.
  • Wat volgens de mantelzorger zou helpen om de belasting te verminderen.

De diagnostiek in de eerste lijn kan door verschillende hulpverleners worden uitgevoerd:

  • Huisarts
  • Wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner ouderenzorg
  • WMO-consulent
  • Ouderenadviseur/ welzijnswerker

Afhankelijk van de uitkomsten van de diagnostiek en het verder doorpraten over de taken van de mantelzorger en de wensen van de mantelzorger wordt een interventieplan/plan van aanpak gemaakt.

Downloads

Meer weten

De toolkit van Effectieve Ouderenzorg is ontwikkeld om veel voorkomende geriatrische problemen op systematische wijze op te sporen, te diagnosticeren en te behandelen. Naast de tool voor de inzet van mantelzorg zijn er tools te vinden op de volgende gebieden: Somatisch, Psychisch, Functioneel, Sociaal en Praktisch.

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Gevolgen van AMK onderzocht door Trimbos

18 september 2012 Plaats een reactie

Het onderzoek van het Trimbos-instituut naar het welbevinden van kinderen en hun ouders die zich melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is in een vergevorderd stadium. Er hebben zich nu 285 gezinnen gemeld.

Hoewel de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling al meer dan 30 jaar bestaan is onbekend hoe het met de gemelde kinderen gaat, noch op het moment van melden, noch daarna. Daarin kan nu verandering komen.

In 2009 is een onderzoek van start gegaan naar het beloop van de psychische gezondheid en kwaliteit van leven van mishandelde kinderen (5-16 jaar) en hun ouders nadat zij gemeld zijn bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. In het onderzoek wordt nagegaan welke factoren, zowel bij kinderen van Nederlandse en niet-Nederlands afkomst, de psychische gezondheid en kwaliteit van leven beïnvloeden of voorspellen.

Deze onderzoeksvragen worden bestudeerd met een prospectieve studie waarin ouder-kindparen kort na de melding, en daarna telkens na een half jaar, tot anderhalf jaar na de melding worden gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen.

Eind 2010 startte het Trimbos instituut met de werving van ouder-kindparen voor dit onderzoek in zeven regio’s. Nu de afgelopen maand 285 kinderen en hun ouders de vragenlijst voor de eerste keer hebben ingevuld, sluit de werving van het onderzoek onder deze even belangrijke als kwetsbare doelgroep.

Meer informatie: Froukje Unger  funger@trimbos.nl

Categorieën:Uncategorized

www.testjeleeftijd.nl maakt jongeren bewust van hun levenstijl

18 september 2012 Plaats een reactie

10-09-2012 – Een gezonde leefstijl, wat is dat? Wanneer beweeg je genoeg? Hoeveel mag je per dag eten? Op http://www.testjeleefstijl.nl vinden jongeren informatie, tips, Apps en filmpjes over alle leefstijlthema’s. Bewegen, voeding, fitheid, alcohol, beeldschermgedrag. Het komt allemaal aan bod. De vandaag gelanceerde online leefstijlportal maakt jongeren op een leuke, laagdrempelige manier bewust van wat een gezonde leefstijl inhoudt. Daarnaast vinden ze er praktische, eenvoudige tips om hun eigen leefstijl te verbeteren. Online leefstijltest sterk verbeterd
De leefstijlportal is een initiatief van Stichting Testjeleefstijl.nu en is een aanvulling op de al bestaande online leefstijltest voor mbo-studenten. In die leefstijltest doen ze diverse fitheidstesten, meten hun lengte, gewicht en buikomvang en beantwoorden vragen over hun leefstijl. Op basis hiervan wordt een individueel risicoprofiel berekend. Daarna formuleert de student een eigen actieplan met veranderdoelen waar hij/zij aan wil werken. Tot slot volgt op school een evaluatie: heeft de student de doelen gehaald?

Afgelopen zomer is de online test vernieuwd. De huisstijl is aangepast en de manier waarop studenten door de vragen gaan. Verder zijn de feedbackteksten, actieplannen en advisering onder de loep genomen.

Hulpmiddel voor jongeren en scholen
De leefstijltest is een hulpmiddel voor studenten. Zij worden zich bewust van hun eigen leefstijl en de kenmerken van een gezonde leefstijl en zij krijgen concrete handvatten voor verbetering aangereikt. Daarnaast levert de test belangrijke beleidsinformatie op voor de school voor zijn Gezonde School-beleid. Iedere school kan zelf zijn schoolspecifieke rapportage samenstellen op basis van de anonieme, individuele risicoprofielen van de studenten.

Deelnemen?
Als uw school interesse heeft in deelname aan de online leefstijltest kunt u uw school opgeven. De kosten voor de test zijn € 3,00 per student voor de gebruiksduur van maximaal vier studiejaren.

De leefstijltest is nu alleen nog beschikbaar voor mbo-instellingen. De bijbehorende leefstijlportal http://www.testjeleefstijl.nl is openbaar. De Stichting Testjeleefstijl.nu werkt aan een test voor het voortgezet onderwijs. Die is waarschijnlijk in het najaar van 2012 gereed.

Categorieën:Uncategorized