Archief

Archive for april, 2013

Studeren in onderwijs met functiebeperkingen: tips

Instroom en functiebeperkingen
Veel studievertraging kan voorkomen worden door al tijdens de studiekeuze en instroom aandacht te besteden aan functiebeperkingen. In het nieuwe digitale paper Instroom en Studiekeuze geeft handicap + studie handige tips. Voor wie de paper graag wil lezen: http://www.handicap-studie.nl/binaries/content/assets/pdf/paper-instroom.pdf

Alles over AD(H)D
‘Alle Dagen Heel Druk’… wie graag méér wil weten over AD(H)D en hoe het de studie zowel positief als negatief beïnvloedt leest het nieuwe dossier AD(H)D (19 pagina’s) dat te downloaden is via de volgende link: http://www.handicap-studie.nl/binaries/content/assets/pdf/dossier_adhd_2012.pdf

Dyslexieonderzoek voor studenten
Studenten die goedkoop willen laten onderzoeken of zij dyslexie hebben, kunnen dat doen via handicap + studie en IWAL. Via een groepsonderzoek kom je te weten of je studieproblemen inderdaad door dyslexie worden veroorzaakt (en ook of je recht hebt op extra voorzieningen). Een deel van de kosten kan vaak teruggevraagd worden via het ANGO-fonds. De data: 8 februari, 12 april, 24 mei en 28 juni. Voor meer informatie: http://www.handicap-studie.nl/Ik-studeer-of-ga-studeren/Studeren/dyslexieonderzoek.

Voorzieningen in het hoger onderwijs
Aan het begin van het collegejaar heeft handicap + studie alle Nederlandse hogescholen en universiteiten ondervraagd over haar voorzieningen. Een overzicht hiervan is terug te vinden onder de kop Almanak: http://www.handicap-studie.nl/Ik-werk-in-het-onderwijs/Onderzoek

Automatische Nederlandse ondertiteling in Youtube
Filmpjes die aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen moeten ondertiteld zijn. Tot nog toe was dat een enorme (vervelende) klus. Nu kan Youtube het (grotendeels) automatisch. Lees daar meer over via de volgende link: http://www.bright.nl/automatische-ondertiteling-youtube-nu-ook-het-nederlands

Dyscalculiewebsite uit Gent
De Arteveldehogeschool uit Gent ontwierp een prachtige website over dyscalculie en de gevolgen ervan in het onderwijs (ook primair en secundair). Wie meer wil weten over deze stoornis die met getallen werken zo lastig maakt: http://www.studerenmetdyscalculie.be.

Studeren in het buitenland met een fysieke beperking
Voor studenten met een fysieke beperking die na hun bachelor graag in het buitenland studeren biedt het VSB-fonds extra fondsen aan om de studie te kunnen bekostigen. Let op, de inschrijving sluit op 1 maart. Voor meer info: http://www.vsbfonds.nl/beurzen

Discriminatie of niet? Artikel 1 casussen
Artikel 1 is een kenniscentrum over discriminatie. In haar nieuwe database verzamelt zij mooie, goede voorbeelden van antidiscriminatie. De database staat vol met inspirerende initiatieven: http://www.databank-antidiscriminatie.nl.

Meer over autisme!

Voor onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de begeleiding van studenten met autisme: op dinsdag 14 mei 2013 organiseert de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met handicap + studie een informatiemiddag over studeren met autisme. De resultaten van twee projecten op het gebied van begeleiding van studenten met autisme worden gepresenteerd en er is veel ruimte voor kennisuitwisseling en discussie.

Noteert u de datum (14 mei) vast in uw agenda!

PGB-test
Voor studenten met recht op een PGB die gaan studeren, op kamers gaan of stage gaan lopen heeft Per Saldo een handige tool. Hierin vul je in welke ondersteuning je nodig hebt en de test geeft aan hoe je deze kunt organiseren: http://www.pgb-test.nl

Het nut van ondertitels
In deze video wordt ineens het nut van ondertitels duidelijk. De omgekeerde wereld: wie verstaat deze studenten met een auditieve beperking? collegewebeditor.com/blog/index.php/archives/2009/09/03/find-out-how-closed-captioning-can-make-a-big-difference-for-your-online-videos

Vervelend of bijzonder?
Sil is geen student met een functiebeperking, maar een kleine lastige jongen. Toch is hij een goede illustratie van hoe je op een inclusieve manier naar de wereld kunt kijken (of niet): bekijk de video van Sil. http://vimeo.com/25233400

Advertenties
Categorieën:Uncategorized

Training in begeleiden van stagairs met beperkingen

Een stage is vaak een bottleneck voor studenten met een functiebeperking: beperkte belastbaarheid, het vinden van een stageplaats, de nieuwe en onverwachte ervaringen… Hoe je als SLB’er, studieadviseur of stagecoördinator een student met een functiebeperking (en zijn collega’s en begeleider) de juiste begeleiding kunt bieden is het onderwerp van de training Stage en Functiebeperking van handicap + studie op 21 maart.

Lees meer en schrijf in via: http://www.handicap-studie.nl/Nieuws/training-stage

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

Samenwerking met huisarts en counsellor werkt veel effectiever

Door te werken volgens het nieuwe ‘collaborative care model’ kan de huisartsenzorg voor mensen die lijden aan een depressie aanzienlijk worden verbeterd. ‘Zorg volgens het nieuwe model is tot vijf keer effectiever dan de gebruikelijke zorg in de huisartspraktijk’, concludeert Klaas Huijbregts. Hij promoveert op 8 april bij VUmc op zijn onderzoek naar nieuwe samenwerkingsvormen in de zorg.
In het nieuwe samenwerkingsmodel werken huisartsen intensief samen met een psychiater en andere hulpverleners in de eerste lijn volgens een in de VS ontwikkelde methode. Dit collaborative care model blijkt in het promotieonderzoek van Huijbregts veel effectiever dan de gebruikelijke huisartsenzorg. Die uitkomst is van groot belang omdat depressie over niet al te lange tijd na hart- en vaatziekten de aandoening met de hoogste maatschappelijke kosten zal zijn en bovendien met name door de huisarts behandeld wordt.
De huisarts houdt binnen het collaborative care model de regie, maar wordt daarbij geholpen door een zogeheten caremanager. Deze caremanager, bijvoorbeeld een verpleegkundige, maatschappelijk werker, counsellor of psycholoog, houdt de voortgang van de behandeling in de gaten en biedt kortdurende gesprekstherapie aan.
Een ander belangrijk onderdeel van het model is dat de psychiater gemakkelijk bereikbaar is voor overleg. Zo kunnen veel patiënten in de eerste lijn effectief behandeld worden en zou de druk op de gespecialiseerde en duurdere tweedelijns GGZ mogelijk kunnen afnemen.
Als aandachtspunt voor vervolgonderzoek noemt Huijbregts de belangrijke rol die lichamelijke klachten spelen. Voor veel patiënten is een depressie niet alleen een psychische, maar juist ook een lichamelijke ervaring. Zij hebben naast somberheid ook veel last van bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn, of darmklachten. Deze groep profiteert zowel minder van collaborative care als van de gebruikelijke zorg. In het proefschrift wordt een aantal mogelijkheden besproken om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en zo de kloof tussen lichaam en geest te overbruggen.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst communicatie, Gert de Jager (020) 444 3444 , fax

Regelmatig berichtten de media over suïcides. Met name wanneer het om jongeren gaat zitten de media er vaak bovenop.

Uit verschillend onderzoek is bekend dat zorgvuldige berichtgeving hierover belangrijk is om copy cat gedrag te voorkomen. Onlangs heeft de Ivonne van der Ven stichting de richtlijn Suïcides in de media geactualiseerd. De richtlijn bevat 10 tips voor journalisten bij berichtgeving over suïcide.

Bekijk hier de richtlijn http://www.ivonnevandevenstichting.nl/docs/10tips2.pdf

Categorieën:Uncategorized Tags: ,

GGD congres 17 juni

Van riolering tot ship sanitation, van cholera-epidemie tot Mexicaanse griep en van drinkwater tot legionella: door preventie, voorlichting en vaccinaties zorgen GGD’en er al vele jaren samen voor dat Nederlanders gezond zijn en blijven. Dit jaar bestaat de landelijke vereniging van GGD’en 75 jaar. Dat moet gevierd worden! Op maandag 17 juni organiseert GGD Nederland daarom het jubileumcongres Successen uit het verleden bieden garanties voor de toekomst. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Tijdens het congres discussiëren prominenten in de (publieke) gezondheidszorg, zoals Paul Schnabel, Ira Helsloot, Pieter Vos, Louise Gunning en Wouter Bos met u over publieke gezondheid. Onderwerpen als de winst van preventie, veiligheid en bescherming en de kwaliteit van publieke gezondheid komen hierbij aan de orde. Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS licht het belang van publieke gezondheid toe. Het congres is een must voor iedereen die de publieke gezondheid een warm hart toe draagt.

http://www.ggd.nl/over-ggd-nederland/75jaar/programma-jubileumcongres/

Categorieën:Uncategorized Tags: , ,

Jubileumnummer Intervention magazine

In januari 2003 is op initiatief van de lokale Sri Lankaanse organisatie Shantiham het eerste nummer van the Intervention, ‘the International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict’ gepubliceerd. Doel van dit initiatief was om een tijdschrift te maken dat een brug sloeg tussen wetenschappers, beleidsmakers en werkers in het veld. Bestaande wetenschappelijke publicaties zijn vaak ontoegankelijk voor werkers in het veld in lage- en midden inkomenslanden. Aan de ene kant door een gebrek aan financiële middelen aan de andere kant vanwege het academische taalgebruik en de taalbarrières. Gedurende de afgelopen 10 jaar is Intervention een integraal onderdeel geweest van de ontwikkeling en professionalisering van het nog jonge beleidsveld van ‘mental health and psychososcial support in (post) conflict settings.

In zijn editorial zegt Peter Ventevogel, hoofd redacteur van Intervention: “The previous issue, focussed exclusively on ‘voices from the field’, with (primarily) previously unpublished authors sharing their personal and field experience. These personal stories of overcoming trauma and disaster remind us of why the journal is here, and the Editorial Board of Intervention considers providing a platform for these voices as one of the most important, and unique, tasks of the journal. This issue, however, focusses on our other goals: to explore and introduce novel approaches or concepts to work in the field of mental health and psychosocial support in areas of armed conflict or disaster, and to initiate or further debate on unresolved or controversial issues in the field.”

De uitgave bevat een aantal artikelen die gratis aan de lezer beschikbaar worden gesteld. Met het volgende web link kan u de Inhoudsopgave en het redactioneel artikel downloaden: http://journals.lww.com/interventionjnl/pages/default.aspx

Wat kunt u in het tweede jubileum nummer verwachten?:

Karen Elizabeth Paul & Mark van Ommeren gaan verder in op het begrip ‘single session therapy’ [transl: therapie in één sessie] en het mogelijke nut ervan in humanitaire situaties. Dit is heel relevant omdat de eerste sessie die een psychosocial therapeut met een client heeft ook heel goed de laatste kan zijn. Op het ogenblik wordt dit artikel tijdelijk gratis beschikbaar gesteld.

Shireen Tawil geeft haar commentaar op het gebruik van een ‘trauma lens’ om clienten in de bezette Palestijnse gebieden verder toe te lichten omdat op het op deze wijze mogelijk wordt om het Palestijnse leed te scheiden van de politieke situatie die tot dit leed leidt. Tawil staat een ecologische psychische gezondheidzorg voor gebaseerd op een model van sociale gerechtigheid dat niet alleen de symptomen behandeld maar ook aandacht besteedt aan de sociopolitieke zijde die het leed verooezaakt. Dit artikel zal waarschijnlijk leiden tot discussie en we nodigen de lezers dan ook uit om te reageren.

Simon van den Berg, Grace Akello & Shobna Sonpar hebben een analyse gemaakt van de origine van de auteurs die aan Intervention hebben bijgedragen over de afgelopen tien jaar: Ongeveer 36% van de auteurs kwamen uit Afrika, Azië (inclusief het Midden Oosten), Latijns Amerika en Oost Europa. Over de afgelopen tien jaar heeft er een verschuiving plaatsgevonden met betrekking tot de inhoud van het tijdschrift. Ook dit artikel kan gratis worden gedownload.

Hillary L. Prag & Gwen Vogel rapporteren over het gebruik van therapeutische fotografie bij jonge Burmese vluchtelingen in Thailand.

Mohammad Abo-Hilal & Mathijs Hoogstad, een Syrische psychiater en een Nederlandse psycholoog, beschrijven hoe specialisten in de Syrische psychiatrische gezondheidszorg die recent het land ontvlucht zijn moeite doen om psychatische hulp op te zetten voor medevluchtelingen in Jordanië

Barbara Juen et al. beschrijven hoe zij trainingsmateriaal ontwikkelen voor leke counsellors in hunanitaire organisaties in een Europse zetting. Hun benadering kan ook van belang zijn voor gebieden met weinig beschikbare middelen en waar weinig MHPSS specialisten zijn.

Celia Maria Robaina, een psycholoog uit Uruguay, vertelt meer over 25 jaar werken met overlevenden van geweld dat in haar land door de regering werd gesteund.

Wilt u een abonnement op Intervention, zie: http://www.interventionjnl.com (website uitgever).
Het is ook mogelijk een gescand formulier te mailen naar intervention@wartrauma.nl, dit formulier kunt u hier downloaden; .subscription_form_Intervention 2013_1.pdf

U kunt dit formulier ook per post sturen naar de uitgever of naar het contactadres zoals hieronder vermeld.

t.a.v. Peter Ventevogel
Nienoord 5
1112 XE Diemen
T +31 (0) 20 6 438 538
F +31 (0) 20 6 474 580
I http://www.interventionjournal.com
E intervention@wartrauma.nl