Archief

Archive for januari, 2014

Bijhouden hoeveel je drinkt verminderd alcohol gebruik

Na mentale inspanning zijn mannen minder goed in staat om hun drinkgedrag te beheersen dan vrouwen. Bijhouden hoeveel ze drinken, is voor mannen een veelbelovende strategie om minder te drinken. Dat blijkt uit experimenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. Counsellors die dit adviseren blijken goede resultaten te behalen.

Overmatig drinken wordt vaak in verband gebracht met een verminderde zelfcontrole. Een lange werkdag, een tentamen of andere cognitieve inspanning zorgen ervoor dat onze zelfcontrole afneemt, waardoor er minder energie over is voor regulatie van ander gedrag (bijvoorbeeld drinken). Otten, Hermans en collega’s onderzochten in twee experimenten of verminderde zelfcontrole (ego-depletion) inderdaad maakt dat mensen meer alcohol gaan drinken. Daarnaast onderzochten ze of het bijhouden van het aantal drankjes die verminderde zelfcontrole weer zou kunnen herstellen. De resultaten van hun onderzoek worden gepubliceerd in het tijdschrift Addiction, maar zijn nu al online te bekijken.

Vermoeide mannen drinken meer, vrouwen drinken minder
Tijdens het eerste experiment werden ruim honderd proefpersonen uitgenodigd om samen met een vriend of vriendin deel te nemen aan een onderzoek in een laboratorium ingericht als echte kroeg. De helft van de proefpersonen moest een lastige aandachtstaak uitvoeren (experimentele groep), de andere helft een eenvoudige taak (controlegroep). Na afloop van die taken konden de jongvolwassenen zelf drankjes uit de koelkast nemen en deze aan de bar opdrinken.
Mannen bleken gemiddeld vier keer zo veel alcohol te drinken dan vrouwen in deze nagebootste kroeg (356 ml tegenover 89 ml). Daarnaast had de inspannende taak bij hen ook een ander effect: na deze taak dronken mannen ruim anderhalf keer zo veel als na de eenvoudige taak (457 ml to 276 ml). Vrouwen daarentegen dronken juist minder na de inspannende taak (61 ml tegenover 154 ml na de eenvoudige taak).
Een mogelijke verklaring voor dit verschil tussen mannen en vrouwen is volgens Otten en Hermans de verschillende betekenis die ze toekennen aan alcohol. Voor veel mannen is het drinken van alcohol bijna vanzelfsprekend als de mogelijkheid zich voordoet. Vrouwen daarentegen hebben deze neiging doorgaans veel minder.

Vermoeidheid opheffen
Het tweede experiment werd alleen uitgevoerd bij mannen; bij vrouwen leidde verminderde zelfcontrole immers niet tot meer drinken. In dit experiment keken de onderzoekers of het effect van falende zelfcontrole op te heffen is door proefpersonen meer bewust te maken van hun drinkgedrag. De proefpersonen begonnen wederom met een lastige aandachtstaak en mochten daarna weer een drankje pakken. In dit experiment werd de helft van hen werd gevraagd om bij te houden hoeveel drankjes ze dronken. Degenen die een cognitief inspannende taak deden én hun drankjes bijhielden, dronken minder dan degenen die dat niet deden (201 ml vs 520 ml).
Onderzoeker Roy Otten vat samen: ‘Ons controlesysteem zorgt er voor dat we niet louter handelen op basis van onze impulsen. Als je zelfcontrole faalt, bijvoorbeeld door vermoeidheid, dan krijgt het impulsief systeem meer ruimte. We zien in onze experimenten dat mannen meer gaan drinken als ze vermoeid zijn en minder zelfcontrole hebben. Dat lijkt te ondervangen door ze meer bewust te maken hoeveel ze drinken. Zaak is nu om creatieve en bruikbare strategieën te bedenken om mensen bewust te maken van hun drankgebruik.’

Advertenties
Categorieën:Uncategorized Tags:

Onderzoek psychische gezondheid onder Nederlanders

Via de website http://www.hoegekis.nl starten onderzoekers van het UMCG een grote studie naar psychische gezondheid in Nederland. In deze studie vragen zij de Nederlandse bevolking om zelf aan te geven welke psychische klachten en krachten zij ervaren.
De introductie van de DSM 5, het handboek voor de diagnostisering van psychiatrische stoornissen, leidde het afgelopen jaar tot veel discussie. Veelgehoorde kritiek is dat er te gemakkelijk etiketten worden geplakt op mensen die afwijken van de norm. Daarnaast hebben diagnoses en labels het begrip van psychische klachten nauwelijks vooruit geholpen en zijn er nog veel vragen over het vóórkomen van psychische klachten.

Via Hoegekis.nl willen de onderzoekers de Nederlandse bevolking betrekken bij deze vraagstukken. Hierbij gaan de onderzoekers niet uit van bestaande diagnoses of classificaties van psychische gezondheid. Zij vragen mensen om zelf aan te geven wat voor soort psychische klachten zij hebben. Uitgangspunt hierbij is dat klachten zich in uiteenlopende gradaties kunnen voordoen en ook dat mensen kunnen verschillen in de mate waarin zij klachten ervaren. Ook bevat de vragenlijst vragen over psychische krachten, zoals persoonlijke groei, welzijn en weerbaarheid, positieve eigenschappen die mensen beschermen als het leven tegenzit. Dit zijn aspecten die momenteel niet zijn meegenomen in de DSM 5. Herkenning en opsporing van psychische krachten zijn belangrijk om erachter te komen hoe gezondheid en geluk kunnen worden bevorderd.

Digitale vragenlijst

Deelnemers aan Hoegekis.nl krijgen eerst een digitale vragenlijst. Zodra zij deze hebben ingevuld, krijgen zij meteen een score volgens de bestaande methodieken. Een paar maanden later krijgt iedere deelnemer een specifieke, persoonlijke situatieschets. Hierin is te zien hoe de uitkomsten van de desbetreffende individuele deelnemer zich verhouden tot de totale bevolking. Als deelnemers dat willen kunnen ze meedoen aan vervolgonderzoek waarin zij zelf bijhouden welke factoren voor hen bijdragen aan hun welbevinden. Aan de hand van de verzamelde gegevens gaan de onderzoekers op zoek naar patronen die de bouwstenen vormen voor nieuwe vormen van diagnostiek.

Categorieën:Uncategorized Tags:

Verbeter je blik op jezelf via zelfhulpprogramma voor jongeren.

Jongeren met een negatief zelfbeeld kunnen een laagdrempelig online programma volgen om een positiever beeld van zichzelf te krijgen. Het zelfhulpprogramma Leer jezelf door een roze bril bekijken gaat over eten, gewicht en uiterlijk..
Jongeren met een negatief zelfbeeld kunnen nu heel laagdrempelig een online programma volgen om een positiever beeld van zichzelf te krijgen: Leer jezelf door een roze bril bekijken. Het zelfhulpprogramma is te vinden op 99gram.nl, de jongerensite van Accare over eten, gewicht en uiterlijk.

Jezelf leren vergeven

Tijdens het zes weken durende programma worden jongeren zich meer bewust van hun goede eigenschappen, leren ze zichzelf vergeven als ze een fout maken en negatieve emoties beter verdragen. Daardoor voelen ze zich blijer en staan ze positiever in het leven. Jongeren kunnen het programma helemaal zelfstandig doorlopen, waar en wanneer ze willen. Als het nodig is kunnen ze hulp vragen aan een deskundige.

Laagdrempelige hulpvorm van Accare

Met Leer jezelf door een roze bril bekijken heeft Accare een laagdrempelige vorm van hulp aan jongeren ontwikkeld voor het ontwikkelen van een meer realistisch zelfbeeld. Het programma is gebaseerd op positieve psychologie en bestaat uit zes weken met opdrachten waar de jongere ongeveer tien minuten per dag mee bezig is.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rozemarijn Vos: per email r.vos@accare.nl, of telefonisch via het Centrum voor Eetstoornissen 0592-480803

Categorieën:Uncategorized Tags:

Depressie toch goed te behandelen

Bij mensen met een ernstige depressie die behandeld worden met ECT blijkt het mogelijk om specifieke emotionele herinneringen te verstoren, kort nadat deze zijn opgehaald uit het langetermijngeheugen. Onderzoek van het Donders Centre for Neuroscience laat dit zien.
Aan het begin van het onderzoek kregen de patiënten de opdracht twee negatief geladen verhalen te onthouden. Deze werden gepresenteerd in de vorm van een powerpoint met voice-over. Een week later werden gedeeltes van één van de verhalen weer in herinnering gebracht door fragmenten van de eerste powerpointslide te vertonen. Een deel van de patiënten kreeg direct daarna hun ECT-behandeling. Een dag later kregen alle patiënten de vraag wat zij zich nog herinnerden van beide verhalen. De onderzoekers vonden dat de patiënten met de ECT behandeling zich het verhaal wat niet in herinnering was gebracht prima konden herinneren. Dit was echter niet het geval bij het verhaal wat wel vlak voor de ECT behandeling in herinnering was gebracht. Hiervoor was hun geheugen verstoord en presteerden ze niet beter dan iemand die de antwoorden zou gokken. Patiënten die geen behandeling hadden gekregen hadden geen moeite met het terughalen van beide verhalen. Deze resultaten zijn veelbelovend voor de toepassing van ECT in het selectief beïnvloeden van het onthouden van gebeurtenissen. Ook kan het mogelijkheden bieden in het ‘wissen’ van vervelende of zelfs traumatische herinneringen.

Lees het uitgebreidere verhaal (in het Engels) op de website van Nature

Categorieën:Uncategorized Tags:

10 feb: Bijeenkomst voor job coaches, werkgevers en ministerie in Arnhem

In 2012 is het Ministerie van Sociale Zaken een landelijk project gestart om werkgevers en werknemers te stimuleren om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Ook voor VNO-NCW Midden, Provincie Gelderland , SBB en SWAN vormt duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema, waar wij samen met Gelderse werkgevers een extra impuls aan willen geven.

Graag nodigen wij u, als Gelderse werkgever, uit voor de bijeenkomst ‘De duurzame 101 Gelderland: Investeren in duurzame inzetbaarheid loont!’ Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 februari 2014 van 16.00 – 18.00 uur wederom in het Provinciehuis te Arnhem.

Op deze bijeenkomst zijn Gelderse werkgevers die nu al werk maken van duurzame inzetbaarheid, geïnteresseerde collega-werkgevers, minister Lodewijk Asscher en gedeputeerde bij de provincie Gelderland Jan Jacob van Dijk aanwezig. Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van ervaring en kennis over hoe investeren in duurzame inzetbaarheid ook voor u iets op kan leveren. Daarnaast willen we met u een concrete invulling geven aan het vervolg van dit netwerk. Samen denken we na over praktische stappen die het thema duurzame inzetbaarheid verder kunnen brengen in Gelderland. Het volledige programma van deze bijeenkomst is hier te vinden.

Graag horen wij of u aanwezig wil zijn bij deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden middels dit aanmeldformulier. Hierin stellen wij ook vier vragen over uw organisatie en het beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hiermee proberen we een beeld te krijgen van wat er allemaal al in de provincie gebeurt op dit gebied. Het is uiteraard niet verplicht om deze vragen in te vullen.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 10 februari in Arnhem!
Met vriendelijke groet,

Provincie Gelderland
VNO-NCW Midden
SBB / Kenniscentra Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven
Project duurzame inzetbaarheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stichting Werkend Arnhem Nijmegen

Categorieën:Uncategorized

Ervaringsplein als brug tussen zorgverleners, counselors en therapeuten

Iedereen die meer wil weten over ervaringsdeskundigheid kan terecht op het Kennisplein de ervaringsdeskundige. Op deze interactieve website kan kennis worden gedeeld over de ontwikkeling en inzet van ervaringskennis en -deskundigheid binnen en buiten de ggz.

http://www.deervaringsdeskundige.nl is bedoeld voor mensen die werken aan hun herstel of een ander daarin ondersteunen, voor werkgevers die ervaringsdeskundigen willen inzetten in de ggz of aangrenzende werkvelden en voor alle andere geïnteresseerden. Naast actuele informatie en concrete hulpmiddelen biedt de website de mogelijkheid tot debat en uitwisseling van ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden.

De website is in opdracht van Markieza ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met HEE! en Kenniscentrum Phrenos.

De ervaringsdeskundige.nl bestond al langer, maar is grondig vernieuwd tot een kennisplein waar werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliënten, docenten, uitkeringsinstanties en andere belangstellenden elkaar kunnen treffen.

Dus ga naar de site en doe mee!

Categorieën:Uncategorized Tags:

Positieve psychologie inzetten voor je ABvC clienten: congres in juli

Van 1 tot 4 juli zal in Amsterdam de 7th European Conference on Positive Psychology worden georganiseerd. Hoe kan positieve psychologie worden ingezet in de (geestelijke) gezondheidszorg, op het werk, op school en in het dagelijks leven?

Scientists, researchers, clinicians, business people, educators, policy makers, students and anyone dedicated to the field of positive psychology from Europe and all over the world will gather to receive information about the state of the art in this field.

One of the world’s leading authorities on positive psychology, Mihaly Csikszentmihalyi
The conference aims at an extensive coverage of topics within positive psychology featuring renowned speakers such as Barbara Fredrickson, Carmelo Vázquez and Felicia Huppert. The closing of the conference will be done by Mihaly Csikszentmihalyi with a view on the future of positive psychology. In between, visitors will be inspired by keynote symposia, oral and poster presentations and an interactive lunch festival. Next to the regular themes, innovative themes such as positive design and technology, and positive aging are included.
The Trimbos Institute will be hosting the conference in a consortium with the University of Twente and the Netherlands Institute for Social Research.

We wish you a warm welcome in Amsterdam in 2014.

Jan Walburg, CEO Trimbos Institute (chair)

Contact info: Neeltje Vogels, Scientific Associate (nvogels@trimbos.nl)